واحدها و مسئولين مربوطه

 

 

 

 

رديف

واحد/سمت

پزشك مسئول

مسئول

1

ریاست بیمارستان

آقای دکتر صارمی

-

2

مسئول فني صبح

خانم دكتر رويا فاتحي

-

3

مسئول فني عصر

آقاي دكتر جواد سنگ سفيدي

-

4

مسئول فني شب

آقاي دكتر سهماني، دكتر احمدي، دكتر حسيني

-

5

معاون درمان

آقاي دكتر آقا خاني

-

6

آموزش پزشكان

-

خانم عمادي، خانم نادري

آموزش پرسنل

-

خانم طاهري (سوپروایزر آموزشی بیمارستان)

7

معاونت پژوهشي

آقاي دكتر شفقتي

-

8

دفتر پرستاري

 

-

خانم رضائي (جانشين مترون) خانمها قزلي، فخيمي، رضايي، طاهري، راستا، نوروزي  (سوپروايزران باليني)

9

كنترل عفونت

آقاي دكتر آقاخاني

خانم رضايي (سوپروایزر کنترل عفونت)

10

IVF  و آندرولوژي

آقاي دكتر غفاري

خانم آذرپور

11

مراقبت هاي ويژه نوزادان (NICU)

آقاي دكتر مرتضوي

خانم  عابد

12

نوزادان

آقاي دكتر مرتضوي

-

13

آزمايشگاه جنرال

آقاي دكتر صراف زاده، خانم دكتر سهيلي پور

آقایان يونسي و جاهدي

14

اتاق عمل

آقاي دكتر فرازمند، آقاي دكتر تاجبخش، آقاي دكتر هموطن

خانم تفتي

15

اورژانس

آقاي دكتر صبوري زاده

خانم علي حسني

16

بستري 1

خانم دكتر مصدق

خانم خاني پور

17

بستري 2

خانم دكتر اكبريان

خانم زند آزاد

18

بستري 3

خانم دكتر سيدي مقدم

خانم نصرتي

19

زايشگاه

خانم دكتر کرم نیا

خانم عظيميان

20

مراقبتهاي ويژه ICU

آقاي دكتر فرازمند

خانم قاسم خواه

21

كلينيك

خانم دكتر بهرامي

خانم شامي

22

كلينيك اطفال و نوزادان

آقاي دكتر مرتضوي

خانم شامي

23

قلب و عروق

آقاي دكتر محمود زاده

خانم عليها

24

داروخانه

خانم دكتر مشايخي

-

25

مراقبت دارويي و TDM

خانم دكتر نامدار

-

26

تصويربرداري(سونوگرافي)

آقاي دكتر مقدم  مسئول فني شيفت عصر

خانم دكتر نوراللهي مسئول فني شيفت صبح

خانم عليها

27

راديولوژي

آقاي دكتر مقدم  مسئول فني شيفت عصر

خانم دكتر نوراللهي مسئول فني شيفت صبح

خانم پوركريمي

28

دندانپزشكي

آقاي دكتر طاهري

 

29

فيزيوتراپي

-

خانم خوانساري

 
 
بازدید : 4721 نفر