برنامه حضور پزشكان

ايام هفته

ساعات

حضور پزشكان

شنبه

صبح

دكتر مصدق

دكتر سيدي مقدم

دكتر نيك نفس

دكتر راسخي/ آقاي دكتر صارمي

دكتر بهرامي

دكتر اكبريان

 

عصر

دكتر مصدق

دكتر سيدي مقدم

دكتر نيك نفس

دكتر ميرفندرسكي

دكتر لاهوتي

دكتر راسخي

 

يكشنبه

صبح

دكتر كرم نيا ي فر

دكتر بختياري

دكتر مير فندرسكي

دكتر ملاصالحي

دكتر اكبريان

دكتر عزيزخاني

 

عصر

دكتر كرم نيا ي فر

دكتر بختياري

دكتر متين

دكتر حميده خو

دكتر محمدي

دكتر فيضي

دكتر حدادي

دوشنبه

صبح

دكتر مصدق

دكتر سيدي مقدم

دكتر نيك نفس

 دكتر راسخي/ آقاي دكتر صارمي

-

دكتر جلالي زند

 

عصر

دكتر عليجاني

دكتر سيدي مقدم

دكتر مير فندرسكي

دكتر اشتري

دكتر لاهوتي

دكتر صفري

 

سه شنبه

صبح

دكتر كرم نياي فر

دكتر بختياري

دكتر نرگس بهرامي

دكتر ملاصالحي

دكتر بهرامي

دكتر اكبريان

 

عصر

دكتر كرم نياي فر

دكتر بختياري

دكتر متين

دكتر نبوي

دكتر اسماعيلي پور

دكتر لاهوتي

 

چهارشنبه

صبح

دكتر مصدق

دكتر سيدي مقدم

دكتر عليجاني

دكتر راسخي/ آقاي دكتر صارمي

دكتر بهرامي

دكتر اكبريان

 

عصر

دكتر مصدق

دكتر سيدي مقدم

دكتر ميرفندرسكي

دكتر نيك نفس

دكتر فيضي

دكتر راسخي

دكتر قرايي

پنج شنبه

صبح

دكتر كرم نياي فر

دكتر بختياري

دكتر متين

دكتر ظهير نيا/ دكتر عليجاني

دكتر بهرامي

دكتر اكبريان

 

عصر

دكتر كرم نياي فر

دكتر هاشمي جم

-

-

-

دكتر فيضي

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 
بازدید : 11602 نفر