ليست بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان صارم

 

 

 

                                                                        بستري                              سرپايي   

بيمه ايران                                                                            

دارد

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

بيمه البرز                                                                        

دارد    

ندارد

 بيمه كمك رسان(SOS ، پاسارگاد،اقتصاد نوين ، كار آفرين و كليه بيمه هايي كه تحت پوشش بيمه كمك رسان )

بيمه آسيا                                                                             

دارد

ندارد

بيمه معلم                                                                        

دارد    

ندارد

بيمه صندوق بازنشستگان  نفت           

دارد

دارد

بيمه سامان                                          

دارد                                

ندارد

بيمه رازي                                                                          

دارد 

ندارد

بيمه ميهن                                                                  

دارد        

ندارد

بيمه ملت                                                                         

دارد   

ندارد

بيمه ما                                                                            

دارد    

ندارد

بيمه آرمان                                                                      

دارد    

ندارد

بيمه كوثر                                                                          

دارد 

ندارد

بيمه هواپيمائي آسمان                                                      

دارد 

ندارد

بانك ملت                                                                          

دارد 

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

بانك كشاورزي                                                                  

دارد 

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

بانك تجارت                                                                       

دارد

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

بانك مركزي                                                                      

دارد 

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

بانك مسكن                                                                    

دارد   

ندارد

بانك رفاه كارگران                                                              

دارد

سرپايي در صورت داشتن معرفي نامه

بانك سپه                                                                        

دارد  

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

 

بانك توسعه صادرات                                                       

دارد  

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

بانك صنعت و معدن                             

دارد                              

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

بيمه مجلس شوراي اسلامي                                              

دارد 

سرپايي با ارائي اصل و كپي كارت و دستور پزشك

بيمه پژوهشگاه مجلس شوراي اسلامي

دارد 

سرپايي با ارائي اصل و كپي كارت و دستور پزشك

بيمه دانا

دارد

فقط براي كسانيكه كارت طلايي بيمه دانا و يا دفترچه درماني بيمه دانا را داشته باشند

بيمه كارآفرين

 

دارد

ندارد

بيمه بانك صادرات                              

دارد                             

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

بيمه  سينا


 

دارد ندارد

بيمه نفت فلات قاره


 

دارد ندارد
 

 

بازدید : 26590 نفر